Regulamin

Wirtualny Biegowy Puchar Pomorza

REGULAMIN

BIEGOWY WIRTUALNY PUCHAR POMORZA 2020

I. ORGANIZATORZY

 1. Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
 2. Energy Events Sp. z o.o. Sp.k.

II. CEL

 1. Propagowanie aktywności fizycznej podczas pandemii COVID19.
 2. Upowszechnianie biegania jako najprostszej formy ruchu.
 3. Aktywizacja obywateli do uprawiania aktywności fizycznej w czasie pandemii COVID19.

III. TERMIN I MIEJSCE

 1. Wirtualny Biegowy Puchar Pomorza składa się z czterech biegów w terminach określonych w punkcie 3. 
 2. Uczestnik ma do wyboru dystanse 5 km lub 10 km.
 3. Zawodnik może odbyć każdy bieg w wyznaczonych terminach na pokonanie każdego biegu:
 • I bieg - 8 - 21 czerwca 2020
 • II bieg - 6 - 19 lipca 2020
 • III bieg - 10 - 23 sierpnia 2020
 • IV bieg - 7 - 20 września 2020

IV. DYSTANS I TRASA

 1. Zawodnik może pokonać dystans biegu (5 km lub 10 km) w dowolnym terenie (ulica, park, las, plaża, itp.) oraz w dowolnym miejscu na świecie przy zachowaniu zaleceń służb sanitarnych obowiązujących na danym terenie. 
 2. Podczas pokonywania biegu zawodnik zobowiązany jest do bezwzględnego przestrzegania przepisów ruchu drogowego.
 3. Jako wynik biegu organizator zalicza wynik, który będzie udokumentowany na zdjęciu / zrzucie ekranu. Jeżeli Zawodnik przebiegnie np. 10,5 km, w wynikach będzie widniał czas z 10,5 km, dlatego Zawodnik powinien zrobić wszystko, aby przebiec jak najbliżej dystansu 5 km lub 10 km na który się zapisał, jednocześnie pamiętając, że 5,0 km lub 10,0 km to minimalny dystans pozwalający na klasyfikację w Biegu. 
 4. Zawodnik, który pokona krótszy dystans niż 5 km lub 10 km nie zostanie sklasyfikowany. 
 5. Organizator będzie sukcesywnie weryfikował czas i zrzuty ekranu wprowadzone przez zawodników i publikował je na liście z wynikami. 

V. OPŁATA STARTOWA

 1. Każdy uczestnik rejestrując się do biegu ponosi opłatę startową w wysokości 10 pln. 
 2. Opłaty należy dokonać w systemie zapisów www.TimeRecords.pl poprzez usługę PayU. 
 3. Po dokonaniu opłaty zawodnik zostaje umieszczony na liście startowej ze statusem Zatwierdzony i wkrótce będzie miał możliwość pobrania i wydrukowania numeru startowego. 
 4. Raz uiszczona opłata nie podlega zwrotowi.
 5. W ramach opłaty startowej każdy uczestnik otrzymuje numer startowy (do wydrukowania z systemu zapisów). Dodatkowo każdy uczestnik, który ukończy cztery biegi na danym dystansie otrzyma pamiątkowy medal. Wysyłka medali nastąpi pocztą w terminie 3 - 5 tygodni po zakończeniu ostatniego biegu. 

VI. KLASYFIKACJE, KATEGORIE WIEKOWE I NAGRODY

 1. W ramach każdego biegu prowadzone będą następujące klasyfikacje:
  K (generalna kobiet), M (generalna mężczyzn)
  K, M 18 (18-29 lat)
  K, M 30 (30-39 lat)
  K, M 40 (40-49 lat)
  K, M 50 (50-59 lat)
  K, M 60 (60 - 69 lat)
  K, M 70 (70 i więcej lat)
  Najlepszy Mieszkaniec i Mieszkanka województwa pomorskiego
 2. O przydziale do kategorii wiekowej decyduje rok urodzenia. 
 3. Osoby sklasyfikowane na miejscach 1 - 3 w każdym biegu otrzymają pamiątkowe dyplomy. 
 4. W ramach klasyfikacji generalnej Wirtualnego Biegowego Pucharu Pomorza prowadzone będą następujące klasyfikacje:
  K (generalna kobiet), M (generalna mężczyzn)
  K, M 18 (18-29 lat)
  K, M 30 (30-39 lat)
  K, M 40 (40-49 lat)
  K, M 50 (50-59 lat)
  K, M 60 (60 - 69 lat)
  K, M 70 (70 i więcej lat)
  Najlepszy mieszkaniec i mieszkanka województwa pomorskiego
 5. Zwycięzcami w poszczególnych kategoriach wiekowych na poszczególnych dystansach, zostaną uczestnicy, którzy w najkrótszym łącznym czasie (suma) pokonają określony dystans czterech biegów na dystansie 5 km lub 10 km.
 6. W klasyfikacji generalenj Wirtualnego Biegowego Pucharu Pomorza zostaną ujęci wyłącznie zawodnicy, którzy dokonają rejestracji na wszystkie cztery biegi z tego samego konta (login) w systemie www.TimeRecords.pl    
 7. W przypadku gdy dwóch zawodników uzyska taki sam łączny czas o ostatecznym miejscu w klasyfikacji generalnej decyduje czas uzyskany w ostatnim biegu. 
 8. Zawodnicy zajmujący miejsca 1 - 3 w klasyfikacji generalnej Wirtualnego Biegowego Pucharu Pomorza otrzymają pamiątkowe statuetki lub puchary. 
 9. O terminie i miejscu wręczenia nagród w klasyfikacji generalnej Wirtualnego Biegowego Pucharu Pomorza organizator poinformuje uczestników w terminie późniejszym. 

VII. WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. W zawodach na dystansie 10 km mogą wziąć udział wyłącznie osoby pełnoletnie, które najpóźniej w dniu startu mają ukończone 18 lat.
 2. W zawodach na dystanie 5 km mogą wziąć udział osoby, które w dniu biegu mają ukończone 16 lat i posiadają zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na udział w biegu. 
 3. Warunkiem uczestnictwa w biegach jest dokonanie rejestracji, akceptacja niniejszego regulaminu oraz wniesienie opłaty startowej. 

VIII. ZGŁOSZENIA

 1. Zgłoszenia do Wirtualnego Biegowego Pucharu Pomorza będą przyjmowane jedynie za pośrednictwem oficjalnej strony internetowej www.PucharPomorza.pl . Wchodząc na stronę imprezy i klikając w menu REJESTRACJA - ZAPISZ SIĘ, pojawi się szczegółowa instrukcja dotycząca zapisów, które są realizowane przez system zapisów.
 2. Formularz zgłoszeniowy dostępny jest po założeniu konta lub jeśli zawodnik posiada już konto, to po zalogowaniu się do panelu zawodnika na stronie.
 3. Termin uregulowania opłaty startowej wynosi do 7 dni od daty wysłania formularza zgłoszeniowego. Jeżeli do końca biegu pozostaje mniej niż 7 dni wówczas na uregulowanie opłaty startowej zawodnik ma 24 godziny.
 4. Opłatę startową należy dokonać podczas zapisów na zawody przez system płatności online PayU.
 5. Po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego zawodnik będzie umieszczony na liście startowej.
 6. Podczas rejestracji zawodnik ma możliwość zakupu dodatkowych produktów oraz usług.
 7. Po wniesieniu opłaty startowej i zaksięgowaniu jej przez bank na koncie Organizatora zawodnikowi otrzyma na liście startowej status Zatwierdzony.
 8. O terminie zgłoszenia decyduje data zaksięgowania przelewu na konto bankowe Organizatora. Wszystkie koszty wpłaty wpisowego pokrywa osoba wpłacająca.
 9. Zgłoszenia przez internet przyjmowane będą do ostatniego dnia wyznaczonego na pokonanie danego biegu.
 10. Wpisowe pobierane jest od uczestników w celu częściowego sfinansowania imprezy. 

IX. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane osobowe uczestników imprezy będą przetwarzane w celach przeprowadzenia imprezy, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody.
 2. Dane osobowe uczestników imprezy będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926). Administratorem danych osobowych jest Organizator.
 3. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu w związku z udziałem w imprezie obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje – w każdy sposób, w jaki publikowany lub rozpowszechniany będzie projekt.
 4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
 5. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w imprezie. Przez przekazanie do Organizatora, prawidłowo wypełnionego i podpisanego formularza rejestracyjnego uczestnik wyraża zgodę i zezwala na wykorzystanie podanych przez niego danych osobowych na potrzeby przesłania do uczestnika informacji o przyszłych imprezach, produktach handlowych, a także na wewnętrzne potrzeby administracyjne i analityczne, zgodnie z ustawą o ochronie o danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r., Dz. U. nr 33, poza 883. Uczestnikowi przysługuje prawo do wycofania takiej zgody i może to zrobić w dowolnym momencie kierując korespondencję na adres Organizatora.
 6. Wszystkie informacje dotyczące uczestników uzyskane przez Organizatora i zawarte w formularzu startowym zostaną zapisane w sposób elektroniczny i w każdym wypadku będą wykorzystywane zgodnie z ustawą o ochronie o danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r, dziennik ustaw nr 133, poza 883. Organizator nie będzie ujawniał tych informacji żadnym osobom trzecim.

X. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z realizacją imprezy należy składać na piśmie wraz z uzasadnieniem do Organizatora na mail podany na stronie internetowej imprezy, z tematem maila „BIEG WIRTUALNY – Reklamacja”, w terminie 24 (dwudziestu czterech) godzin od daty zakończenia danego biegu
 2. Reklamacje przesłane po upływie terminu określonego w ustępie 1 niniejszego paragrafu nie będą rozpatrywane.
 3. Reklamacje zgłoszone zgodnie z punktem numer 1 niniejszego regulaminu dotyczące imprezy Organizator rozpatrywać będzie w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia ich otrzymania.
 4. Decyzja Organizatora w sprawie reklamacji dotyczących imprezy będzie ostateczna.

XI. UWAGI KOŃCOWE

 1. Ostateczne zamknięcie listy startowej nastąpi w ostatnim dniu każdego biegu o godzinie 0:01. 
 2. Organizator posiada ubezpieczenie OC.
 3. Odbiór nagród i statuetek może nastąpić wyłącznie podczas kończącej zawody ceremonii.
 4. Sprawy nie objęte regulaminem rozstrzyga Organizator.
 5. Organizator zabrania ingerencji w przekazane zawodnikom numery startowe. Umieszczanie jakichkolwiek dopisków, znaków graficznych i adnotacji na numerach startowych grozi dyskwalifikacją zawodnika
 6. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora..
 7. Uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko. Wszyscy Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że udział w zawodach wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwości odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym.

Partner strategiczny

Partner medialny

Partner strategiczny

Partner medialny

Organizator